avís legal · pegandtina

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies per millorar l'experiència en la nostra aplicació. També utilitza cookies de tercers per realitzar anàlisis, preferències i publicitat relacionada amb tu.

ok política de cookies ok política de privacitat ok avís legal
Whatsapp

Avís legal de pegandtina.com

1. Informació de Serveis de la Societat de la Informació

7VEU SLU. amb NRT L-710877-U l’informa que la mercantil és una societat inscrita en el Registre Mercantil d’Andorra, amb domicili a C/ Solà Del Jan 2, Ed. Solà del Jan, Local, C.P AD500, Andorra la Vella, Principat d’Andorra, (en endavant 7VEU).

Pot contactar amb nosaltres al telèfon +376 707077 i mitjançant l’adreça de correu electrònic info@7veu.com La citada mercantil és propietària del nom de domini pegandtina.com i de la pàgina d’Internet a la que s’accedeix mitjançant l’esmentat domini: pegandtina.com

2. Condicions d’ús

Els termes "Vostè" i "Usuari" es fan servir aquí per a referir-nos a tots els individus i/o entitats que per qualsevol motiu accedeixin a aquest lloc web.

7VEU posa a la seva disposició mitjançant pegandtina.com informació i serveis relacionats amb la comercialització d’etiquetes i altres materials personalitzats.

La utilització de la pàgina i/o dels seus serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa de totes i cadascuna de les Condicions Generals recopilades en la última versió actualitzada d’aquestes normes d’ús, per la qual cosa l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada cop que visiti el nostre web. L’accés i/o ús de determinats serveis ofertats als usuaris (en endavant l’usuari) en pegandtina.com, pot estar sotmès a determinades condicions que, depenent dels casos, substitueixen, modifiquen i/o completes aquestes normes d’ús, per la qual cosa l’usuari, amb anterioritat a l’accés i/o ús de determinats serveis i continguts, ha de llegir i acceptar les esmentades condicions.

  1. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina pegandtina.com i els serveis posats a la seva disposició mitjançant aquesta, d’acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb els disposat a aquestes normes d’ús. En conseqüència, resta obligat a no utilitzar la pàgina pegandtina.com o els serveis, amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a el que s’estableix en aquestes normes d’ús, lesius de drets i/o interessos de terceres o que, de qualsevol mantera, puguin perjudicar la pàgina pegandtina.com i/o la seva imatge, impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles mitjançant aquesta, o per la resta d’usuaris..
  2. 7VEU podrà, per donar més agilitat al funcionament de pegandtina.com i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els serveis donats o qualsevol aspecte substancial de la pàgina actual, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis de pegandtina.com . De la mateixa manera, els usuaris, amb la finalitat de millorar el servei i establir un nivell de qualitat òptim, objectiu darrer de 7VEU , podran suggerir aquelles modificacions que ells creguis útils, posant-se en contacte amb els responsable de la pàgina mitjançant l’adreça de correu electrònic info@7veu.com
  3. Els usuaris de pegandtina.com hauran d’observar qualsevol instrucció que, mitjançant e-mail, pegandtina.com o, 7VEU o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.

3. Comunicacions Comercials Electròniques

A 7VEU seguim una política de "permission marketing", per la qual cosa sol·licitem el seu consentiment en referència a les Comunicacions Comercials per via electrònica que puguem enviar-li. L’informem que de conformitat amb l’establert als articles 20 i 21 de la LSSICE, que les dades que vostè ens faci arribar els farem servir per efectuar aquestes comunicacions comercials dels nostres serveis que puguin ser del seu interès, per la qual cosa, vostè ens dona el seu consentiment per l’enviament de comunicacions comercials electròniques (E-mail, SMS, etc’) pel conjunt de productes i serveis que oferim, de la mateixa manera que altres relacionats amb el sector de la comunicació visual, publicitat, regals, retolació.

Tot l’anterior sense prejudici del dret que vostè te de revocar en qualsevol moment el consentiment donat per la recepció de comunicacions comercials, adreçant-se per escrit al correu electrònic referit amb anterioritat a l’adreça electrònica següent info@7veu.com.

4. Motius d’exclusió

7VEU es reserva el dret d’excloure, temporal o definitivament, els usuaris en qualsevols d’aquests exemples. Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d’Ús establertes en el present document. Per incompliment de les lleis, la moral, i l’ordre públic i de manera especial, i a títol enunciatiu, però no limitatiu, no es permet l’ús del web o dels nostres serveis de manera que s’incloguin (i) material que infringeixi drets d’autor no autoritzats degudament, o que infringeixi qualsevol altre dret de Propietat Intel·lectual o Industrial, (ii) material ofensiu o que atempti contra la seguretat pública i defensa nacional, (iii) material que faci apologia del terrorisme, racisme, o d’altres conductes discriminatòries per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, (iv) material que atempti contra la joventut i la infància, en particular de tipus pornogràfic, especialment el que atempti contra menors, (v) materials amenaçadors, difamatoris, o que incitin a la violència.

De conformitat amb allò que estableix la LSSI, 7VEU procedirà a la interrupció del servei tan bon punt tingui coneixement efectiu de que es produeix alguna activitat il·lícita o es lesionen bens o drets de tercers. La exclusió de l’usuari no suposarà la renuncia de 7VEU a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que corresponguin en dret.

5. Dret de Modificació de les Normes d’ús

7VEU es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevols dels termes i condicions de les actuals Normes d’Ús, en els termes i condicions que estimi convenients, informant els usuaris de les modificacions efectuades mitjançant pegandtina.com

6. Propietat Intel·lectual i Drets d’ Autor

Tota la informació continguda en pegandtina.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a 7VEU o als seu llicenciadors. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda al mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o que s’instal·lin a un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense prejudici de tot allò recollit a les presents Normes d’ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a publicada en pegandtina.com , sense autorització prèvia de 7VEU.

L’usuari, haurà de fer servir els continguts i informacions recollits a pegandtina.com, de manera diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per ús personal i no comercial, sempre que no s’elimini o modifiqui el contingut o qualsevol emena de fonts de copyright i més dades identificatives de 7VEU o de tercers, és a dir, respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, és a dir, respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció, còpia o distribució o publicació, de qualsevol tipus, del contingut de la informació publicada a pegandtina.com sense autorització prèvia i per escrit de 7VEU queda prohibit. L’autorització per la reproducció pot sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@7veu.com

En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents a pegandtina.com ha estat introduït a la mateixa amb violació de drets d’autor o drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem ho comuniqui a 7VEU , remetent notificació a l’adreça de correu electrònic info@7veu.com, que inclogui, com a mínim, els següents elements: a) Nom, adreça, número de telèfon i direcció de correu electrònic del reclamant. b) Dades del titular dels drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que puguin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina pegandtina.com d) Declaració de que la introducció dels continguts ha estat feta sense autorització expressa del titular dels drets de autor o altres drets de propietat intel·lectual. Sense prejudici del que ha estat esmentat als paràgrafs precedents, 7VEU es reserva el dret de defendre’s contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d’autor o altres drets protectors de la propietat intel·lectual.

7. Hiperenllaços

  1. En el cas que pegandtina.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat o pàgines web de tercers, 7VEU no es compromet a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa 7VEU no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de l’/les esmentada/es pàgina/es, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, de la mateixa manera que vetllar per que no lesionin drets de tercers. L’existència d’un hiperenllaç no pressuposa relació de cap manera entre 7VEU i el propietari de la pàgina web en que aquest s’estableixi.
  2. Aquells usuaris o tercers que pretenguin establir un hiperenllaç amb la pàgina pegandtina.com, hauran de garantir que aquest hiperenllaç només permet l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina pegandtina.com, però no efectua, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de pegandtina.com . Malgrat aquells signes que formin part del hiperenllaç, l’usuari garantirà que la pàgina web a la que s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà marques, noms comercials, ròtols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans, qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a 7VEU.

8. Exclusió de garanties i de responsabilitat

  1. 7VEU no garantitza la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina Web ni dels productes o serveis posats a disposició de l’usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o prejudicis de tota natura que puguin ser causa de manca de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, malgrat això, mirarà de facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajut tècnic a la persona afectada.
  2. 7VEU no serà responsable de la interrupció del servei, suspensió, caiguda temporal del servidor o finalització de la informació o serveis ni de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes causades per tercers o no imputables a 7VEU.
  3. 7VEU no es compromet a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines, de manera que no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d’aquests.
  4. 7VEU no es compromet a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que 7VEU no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de la seva / es pàgina / es web, sent responsabilitat exclusiva dels tercers, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. De conformitat amb la LSSICE, 7VEU no serà responsable de la informació a la qual li puguem remetre si no tenim coneixement efectiu que l'activitat o informació a la qual li remetem és il·lícita o lesiona béns o drets de tercers. S'entén que hi ha "coneixement efectiu" conforme la LSSICE quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenant la retirada o que s'impossibiliti l'accés als mateixos, o s'hagués declarat l'existència de la lesió i 7VEU conegués la corresponent resolució.
  5. 7VEU no es compromet a controlar i no controla, ni garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament dels productes o serveis posats a disposició de l'usuari per tercers allotjats fora de pegandtina.com pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis. L'usuari respondrà dels danys i / o perjudicis de qualsevol naturalesa que 7VEU pogués patir com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari, de la llei o de qualsevol de les condicions generals recollides en el present acord.

9. Salvaguarda de les Normes d'Ús

Si una de les estipulacions de les presents Normes d'Ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions es mantindran en els termes acordats. 7VEU es comprometen a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

10. Política de Protecció de dades de caràcter personal

Llei 29/2021, de 28 d'octubre, d'Andorra, qualificada de protecció de dades personals (LQPD).

11. Llei aplicable i jurisdicció

En cas de reclamació entre les dues parts es tractarà a tribunals del Principat d’Andorra. La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol altra qüestió relacionada amb els serveis de 7VEU, serà la llei andorrana.